Obowiązek nie zawsze zostawia po sobie porządek …

W związku z pismem Poczty Polskiej S.A. dotyczącym trudności w dostarczaniu przesyłek Wójt Gminy Gorzyce przypomina mieszkańcom o obowiązku umieszczenia numeru porządkowego na budynku.

W związku z pismem Poczty Polskiej S.A. dotyczącym trudności w dostarczaniu przesyłek Wójt Gminy Gorzyce przypomina mieszkańcom o obowiązku umieszczenia numeru porządkowego na budynku. Obowiązek umieszczenia numeru porządkowego wynika z art. 47 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 – z późn. zm.) „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.”
Ponadto Poczta Polska S.A. zwraca uwagę, na konieczność aktualizowania danych teleadresowych. Nagminnie powtarzają się sytuacje, w których przesyłka jest adresowana na nieaktualny adres.
Poczta Polska S.A. podkreśla, iż będzie zmuszona do zwrotu nieprawidłowo adresowanych przesyłek, jeśli mieszkańcy nie zaktualizują swoich danych.